ý nghĩa của cụm từ “上限として” trong câu sau

Answered

Xin chào mọi người, mọi người có thể cho mình biết ý nghĩa của cụm từ”上限として” trong câu sau được không? Ngữ cảnh là 2 bên đàm phán số giờ làm để hoàn thành công việc, bên A đưa ra 160h làm và bên B gửi lại câu này.
“全体修正の見込みは160時間を上限として計画をしていきます。”

Tran Hoang Khoi Nguyen Thành viên tích cực Asked on December 26, 2017 in Việc làm.
Thêm bình luận
1 Answer(s)
Câu trả lời tốt nhất

上限là giới hạn trên, tối đa
Câu này theo ý boku thì dịch là :
Hãy lập kế hoạch đối ứng với số giờ tối đa của tổng quan việc sửa chữa (tài liệu, bản vẽ) vào khoảng 160 giờ.
Tức là họ đồng ý với mức Max là 160h bạn đưa ra.

1NaiChuoi9 Thành viên tích cực Answered on December 26, 2017.

cám ơn bạn rất nhiều. 😀

on December 26, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.