Nhờ mọi người giải thích ạ

言っていることの意味がはっきりしないようす

ようす: Ở cuối câu có nghĩa là gi vậy mọi người ?

XIn cảm ơn

danghuy283 Thành viên mới Asked on September 13, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

ようす=様子: tình trạng, trạng thái

言っていることの意味がはっきりしないようす
trạng thái ý nghĩa điều đang nói không rõ ràng.

Kekeke Thành viên mới Answered on September 14, 2017.

Chuẩn quá.

on September 15, 2017.
Thêm bình luận

dịch đơn giản thì theo mình là “Ý nghĩa của câu nói không rõ ràng”

Khoa Thành viên mới Answered on September 14, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.