các chuyên gia về hợp đồng có thể dịch giúp em câu này không ạ? Em cảm ơn ạ

「技能実習3号ロ」に係る在留期間は、技能実習生本人、技能実習生の所属機関、ベトナムの送出機関、監理団体及び実習実施者が同意し、監理団体が機構から一般監理事業の許可を受けていることを前提に、「技能実習3号ロ」の実習計画認定申請を機構に行い許可された場合、かつ「技能実習3号ロ」への在留資格変更申請、または在留認定申請を地方入国管理局に行い許可された場合、及びその後に「技能実習3号ロ」に係わる在留期間更新申請を地方入国管理局に行い許可された場合に限り、技能実習生各人につき2年を超えない期間とする。但し、「技能実習2号ロ」終了後に技能実習生各人につき1ヶ月以上のベトナムへの一時帰国を必要とする。

kimchinh Thành viên mới Asked on December 27, 2017 in Khác.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

mình dịch là thế này:
Đối  với thời gian lưu trú cho「Thực tập sinh kỹ năng cấp 3」, bản thân của Thực tập sinh và tất cả các cơ quan khác như cơ quan tiếp nhận thực tập sinh, công ty phái cử phía Việt Nam đều phải đồng ý, ngoài ra điều kiện tiền đề là nghiệp đoàn quản lý phải được cơ quan quản lý đồng ý cho phép tổ chức giám sát, trường hợp nộp bản kế hoạch thực tập của「Thực tập sinh kỹ năng cấp 3」và được cơ quan quản lý chấp thuận cấp phép hay trường hợp nộp hồ sơ thay đổi tư cách lưu trú hoặc nộp giấy tờ xin tư cách lưu trú cho cục xuất nhập cảnh vùng sở tại mà được chấp nhận thì từ đó mới có thể gửi hồ sơ thay đổi thời hạn lưu trú cho 「Thực tập sinh kỹ năng cấp 3」lên cơ quan xuất nhập cảnh vùng sở tại và thời hạn xin lưu trú cho toàn bộ thực tập sinh là không quá 2 năm.Tuy nhiên, Thực tập sinh sau khi đã hoàn thành xong「Thực tập sinh kỹ năng cấp 2」cần phải về lại Việt Nam khoảng trên 1 tháng.

tuy nhiên cảm thấy chưa được xuôi cho lắm:(

kimchinh Thành viên mới Answered on December 27, 2017.
Thêm bình luận

Bạn dịch đi, rồi mọi người sửa cho những chỗ không đúng nhé
Như vậy tiếng Nhật mới lên nhanh được

1NaiChuoi9 Thành viên tích cực Answered on December 27, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.