Vてはいます

Đây là dạng động từ gì vậy mn? 例えば:使ってはいます、取ってはいます、生きてはいますなど

TAM TAM Thành viên mới Asked on February 18, 2017 in Học tiếng Nhật.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

tương tự như 使っています、取っています、生きています thôi,  は được thêm vào để nhấn mạnh, cái này cũng giống như  庭に花が咲いています。có thể viết là 庭には花が咲いています。ấy.

姫宮さくら Thành viên mới Answered on February 18, 2017.
Thêm bình luận

なるほど。 thảo nào mình tra từ điển mẫu câu không thấy. ありがとう。

TAM TAM Thành viên mới Answered on February 18, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

Khi bạn gửi câu trả lời của bạn, bạn đồng ý với chính sách riêng tưđiều khoản sử dụng.