Hồ sơ của VivianNhinhi
Chuyên gia
336
điểm

Câu hỏi
2

Trả lời
50

Trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái méo gì cũng sợ... =)))