Hồ sơ của VivianNhinhi
Chuyên gia
432
điểm

Câu hỏi
2

Trả lời
58

Trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái méo gì cũng sợ... =)))