Hồ sơ của VivianNhinhi
Chuyên gia
468
điểm

Câu hỏi
2

Trả lời
62

Trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái méo gì cũng sợ... =)))